Vandaag deel 2 van de inleiding van mijn onderzoek naar het effect van Bach Bloesems op angst bij katten. Hierin vertel in meer over de Bach Bloesems en over onderzoeken die al gedaan zijn naar de werking van Bach Bloesems.

Wat zijn Bach Bloesems?

Bach Bloesem Remedies zijn een populair en veelgebruikt complementair middel die in Nederland worden aangemerkt als voedingssupplement. De meest gebruikte variant is de Rescue Remedy die wordt toegepast bij angst en stress. Bach Bloesems worden zowel aan mensen als aan dieren gegeven.

Dr. Edward Bach

De Bach Bloesemremedies zijn ontdekt door Dr. Edward Bach. Hij was een arts, bacterioloog en immunoloog in Londen die, uit ontevredenheid met de symptoombestrijding van de reguliere geneeskunde, ging werken in een homeopathisch ziekenhuis. Hier kwam hij in aanraking met het werk van Dr. Samuel Hahnemann die ervan uitging dat je het gelijke met het gelijkende kunt genezen. Dr. Bach voelde zich beter op zijn plek in dit ziekenhuis omdat men binnen de homeopathie niet klachtgericht behandelt, maar juist kijkt naar het individu.

Dr. Bach ging er vanuit dat de werkelijke oorzaak van ziekte ligt in disharmonie tussen lichaam, geest en ziel en wordt veroorzaakt door negatieve emoties. Hij stond voor een holistische benadering waarbij er niet naar symptomen wordt gekeken, maar naar de wijze waarop iemand met zijn ziekte omging. De genezing was volgens Dr. Bach te vinden in de natuur.

Hij ontwikkelde een compleet systeem van 38 bloesemremedies die voor alle mogelijke gemoedstoestanden een oplossing biedt.

Dr. Bach heeft ook een standaardmix gemaakt voor acute noodgevallen: de Rescue Remedy. Deze kan worden beschouwd als één enkel middel met zijn eigen indicaties.

Bloesemremedies

De Bach Bloesems bestaan uit 38 remedies die zijn onderverdeeld in 7 groepen van verschillende gemoedstoestanden. De remedies worden op 2 manieren gemaakt: via de zonmethode en via de kookmethode. Bij de zonmethode worden de bloesems in een kom water enkele uren in de zon gezet waarna van het water de stocktinctuur wordt gemaakt. Bij de kookmethode worden de bloesems gekookt in water.

De gedachte is dat de trillingen van de bloesems overgaan op het water. Deze trillingen resoneren met de trillingen van onze emoties. Iedere emotie en iedere bloesem heeft een eigen trilling. Door de juiste bloesems te selecteren worden de emoties weer in balans gebracht en het zelfhelend vermogen van het lichaam versterkt. Op deze manier blijven lichaam, geest en ziel in harmonie en heeft ziekte geen kans.

Onderzoeken

Er zijn enkele onderzoeken uitgevoerd naar de werking van de Bach Bloesem Remedies bij mensen waaruit verschillende resultaten komen. Er zijn geen onderzoeken geweest naar het effect van Bach Bloesems op dieren.

Armstrong et al. hebben een dubbelblind, aselect onderzoek gedaan naar het effect van Rescue Remedy op examenangst bij studenten. Hiervoor hebben ze 100 universitaire studenten gevraagd om gedurende 7 dagen voor een examen 1 tot 4x per dag Rescue Remedy te nemen. De examenstress werd gemeten middels de Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI). Het onderzoek vond geen significante verschillen tussen de testgroep en de controlegroep (Armstrong & Ernst, 1999).

Op dit onderzoek zijn wel wat aanmerkingen te maken. Zo hebben er van de 100 participanten uiteindelijk maar 55 studenten het onderzoek afgemaakt, 21 in de testgroep en 24 in de controlegroep. Daarnaast is Rescue Remedy bedoeld voor noodsituaties waarbij shock, trauma, paniek, mentale verdoofdheid e.d. optreden (Bach, 2005). Het is daardoor niet de geschikte remedie voor examenstress. Ook is tijdens het onderzoek niet de juiste dosering toegepast, omdat de door Dr. Bach voorgeschreven minimale dosering 4x per dag 4 druppels bedraagt (Mittman, 2001) (Ullman, 2001).

Halberstein et al. hebben een soortgelijk onderzoek uitgevoerd onder 111 verpleegkunde studenten, willekeurig verdeeld in een testgroep en een controlegroep. Zij hebben daarbij voor een acute stresssituatie gezorgd door aan het begin van de les aan te kondigen dat er aan het einde van de les een toets zou worden afgenomen. Nadat de toets was aangekondigd hebben de deelnemers de STAI ingevuld en vervolgens iedere 2o minuten 4 druppels van de Rescue Remedy ingenomen. 20 Minuten na de laatste dosis hebben ze nogmaals de STAI ingevuld, waarna ze werd verteld dat er geen toets zou worden afgenomen.

Bij alle groepen was de spanning afgenomen, maar er was geen significant verschil tussen de testgroep en de controlegroep. De studenten zijn ook ingedeeld in 3 spanningsniveaus gebaseerd op de resultaten van STAI testen. In de groep met het hoogste spanningsniveau was de stress wel significant meer verminderd in de testgroep dan in de controlegroep. De onderzoekers concludeerden hieruit dat er aanleiding is om aan te nemen dat Rescue Remedy stress kan verminderen, maar dat er meer onderzoek nodig is (Halberstein, DeSantis, Sirkin, Padron-Fajardo, & Ojeda-Vaz, 2007).

In een Japans ziekenhuis is onderzocht of Bach Bloesems kunnen werken als preanesthesie medicatie. Aan dit onderzoek hebben 36 patiënten, verdeeld in een testgroep en een controlegroep, die een operatie met volledige of gedeeltelijke anesthesie moesten ondergaan. Ze mochten op de dag vóór de operatie op ieder moment dat ze er behoefte aan hadden Rescue Remedy (of een placebo bestaande uit bronwater) innemen. De onderzoekers hebben bij de start van het onderzoek en bij aankomst in de operatiekamer bloeddruk en hartslag gemeten. Hieruit bleek er geen significant verschil te bestaan tussen testgroep en controlegroep.

Naast de lichamelijke resultaten hebben de onderzoekers ook het aantal ingenomen druppels geëvalueerd. Deze evaluatie liet zien dat de deelnemers in de testgroep significant minder druppels hebben ingenomen dan de deelnemers in de controlegroep. De onderzoekers concluderen hieruit dat Rescue Remedy de pre-operatieve stress heeft verminderd zodat deze patiënten minder behoefte hadden om de druppels in te nemen dan de patiënten in de controlegroep (Toyota, 2006).

Campanini heeft 115 patiënten gevolgd tijdens hun psychologische behandeling waarbij Bach Bloesem Remedies werden ingezet. Er werd onderscheid gemaakt tussen drie stoornissen, namelijk angst, depressie en stress. Iedere patiënt kreeg individueel de van toepassing zijnde remedies voorgeschreven (dus geen Rescue Remedy). Tijdens de tweewekelijkse gesprekken werd besproken hoe de patiënt zich voelde en welke symptomen hij vertoonde. De therapeut hield hier casenotes van bij. Na afloop van de onderzoeksperiode werden de resultaten genoteerd als ‘complete’ indien de symptomen volledig verdwenen waren, ‘partial’ als er verbetering was opgetreden en ‘nil’ als er geen verandering had plaatsgevonden. Bij 78 patiënten werd er een compleet herstel genoteerd en bij 25 patiënten een gedeeltelijk herstel. In totaal is er dus bij 89,5% van de deelnemers een positief effect van de Bach Bloesems genoteerd (Campanini, 1997). Een groot nadeel van dit onderzoek is dat er niet is gewerkt met een controlegroep en er dus niet is vastgesteld of er een placebo-effect optreedt. Wel bleek uit het onderzoek dat het niet uitmaakte of de patiënt wel of geen vertrouwen in de Bach Bloesems had.

Tot slot wil ik nog 2 casestudies noemen waarover wordt gerapporteerd in een uitgave van Alternative Therapies (Masi, 2003). Het betreft 2 patiënten die al jarenlang kampen met chronische depressie en bij wie eerdere behandelingen geen succes hadden. Bij beide patiënten werd de Beck Depression Inventory (BDI) gebruikt om de mate van depressie vast te stellen. Ze kregen vervolgens individueel bepaalde remedies voorgeschreven. Gedurende 12 weken werd de BDI iedere vier weken opnieuw ingevuld en bij beide patiënten liep de score significant terug (respectievelijk van 35 naar 11 en van 12 naar 2) wat impliceert dat de Bach Bloesems een groot effect hadden op het bestrijden van de depressies.

Uit al deze genoemde onderzoeken is geen overtuigende conclusie te trekken of Bach Bloesems nu wel of niet het placebo effect overstijgen. Het lijkt erop dat de remedies een positieve invloed hebben bij psychische problemen.

Bij dieren is de kans op het optreden van een placebo effect een stuk kleiner, omdat dieren niet weten of ze iets toegediend krijgen en er geen verwachting van kunnen hebben. Wat wel kan is dat de perceptie van de eigenaren verandert omdat zij verwachten een verbetering te zien.

Als je vragen of opmerkingen hebt over dat wat je tot nu hebt gelezen dan hoor ik dat graag! De volgende keer formuleer ik mijn onderzoeksvraag en hypothese en bespreek ik de opzet van mijn onderzoek.

Share This